Ph.d.-utdanning i helsevitenskap

STUDIESTED: Ukjent

Ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag består av veiledning og undervisning med det formål at studenten skal ferdigstille et vitenskapelig arbeid. Graden ph.d. i helsevitenskapelige fag skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på høyt vitenskapelig nivå og for annet arbeid i samfunnet der det blir stilt høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenking, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

Programmet omfatter:

 • et selvstendig forskingsarbeid i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere
 • en opplæringsdel med obligatoriske emner knyttet til vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig og allmenrettet formidling, samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet
 • deltakelse i faglige fora, utenlandsopphold, samt presentasjon av egen forskning ved nasjonale og/eller internasjonale konferanser

For mer informasjon se ph.d.-programmets nettside: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=61824&p_dimension_id=88108

Facts

Duration:3 År
Location Ukjent
Credits (ECTS):180
Qualification:Philosophiae doctor i helsevitenskap
Admission requirements:Cand.med., cand.psychol., relevant mastergrad, eller annen relevant utdanning som er godkjent likeverdig med disse
Application deadline:Søknader om opptak til programmet behandles fortløpende. Opptakskomiteen har månedlige møter i semesteret.
Application code:
Apply

Ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag er på 180 studiepoeng fordelt mellom opplæringsdelen (30 studiepoeng) og avhandling (150 studiepoeng).

Opplæringsdel på 30 studiepoeng bestående av:

Obligatorisk del på 10 studiepoeng som skal inneholde emnene HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design (7 studiepoeng) og HEL-8004 Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon (3 studiepoeng). Det anbefales at HEL-8004 legges til 3. semester i studiet.

Valgfrie emner på 20 studiepoeng som kan være ph.d.-emner fra UiT, ph.d.-emner fra andre universiteter, presentasjoner, samt forskningsopphold i utlandet. For ph.d.- studenter med forskningsprosjekter der det inngår bruk av forsøksdyr er emner i forsøksdyrelære obligatoriske.

Avhandlingen utgjør hoveddelen av utdanningen. Den skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til faglig og forskningsetisk nivå i sitt fagområde.

Ved avsluttnign skal studenten gi en prøveforelesning over oppgitt tema og forsvare avhandlingen i offentlig disputas.

Kunnskaper:

 • Kritisk vurdere hvilke vitenskapelige metoder og forskningsdesign som er egnet til å besvare ulike problemstillinger innen helsevitenskap
 • Vurdere og analysere vitenskapsteoretiske problemstillinger i egen og andres forskning
 • Kritisk analysere metodologisk og faglig kvalitet av eksisterende kunnskap i sitt spesifikke fagområde
 • Vurdere behov for forskning og innovasjon i eget fagområde
 • Gjenkjenne og analysere etiske problemstillinger i forskning
 • Vurdere nytteverdi og hensiktsmessighet i bruk av ulike formidlingskanaler og formidlingsmetoder

 

Ferdigheter:

 • Kritisk reflektere og begrunne valg av forskningsmetode i et helsevitenskapelig forskningsprosjekt
 • Velge, begrunne og diskutere nye problemstillinger i eget forskningsområde
 • Skape og utvikle prosjekter i tråd med forskningsetiske krav og retningslinjer (bl. a. Helseforskningsloven)
 • Designe, gjennomføre og lede et forskningsprosjekt på høyt internasjonal nivå
 • Vurdere og anvende ulike formidlingskanaler for eget forskningsprosjekt og fagområde

 

Generell kompetanse:

 • Er innovativ og nyskapende innenfor eget fagområde
 • Bidrar aktivt i nettverk innen sitt fagområde nasjonalt og internasjonalt
 • Er en aktiv bidragsyter i samfunnsdebatten i sitt fagområde nasjonalt og internasjonalt
 • Kommuniserer og diskuterer reflektert problemstillinger innen Helsevitenskapelige fag

For å bli tatt opp til et doktorgradsstudium ved Det helsevitenskapelige fakultet må du ha oppnådd graden cand. med., cand. psychol., relevant mastergrad, eller annen relevant utdanning som er godkjent likeverdig med disse. Du må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden.

Du må dokumentere engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

Mer informasjon: § 6 i «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT – Norges arktiske universitet» med utfyllende bestemmelser for Det helsevitenskapelige fakultet”.

Ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag består av veiledning og undervisning med det formål at kandidaten skal ferdigstille et vitenskapelig arbeid.

Emnene som inngår i opplæringsdelen har ulike eksamensformer og vurderingsuttrykk. Disse fremgår av de enkelte emnebeskrivelsene.

Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres til bedømmelse.

Avhandlingen vurderes av en sakkyndig komité bestående av minst tre medlemmer. Dersom avhandlingen finnes verdig til å forsvares for ph.d.-graden skal kandidaten holde en prøveforelesning over oppgitt tema. Når kandidaten har holdt prøveforelesningen og fått den godkjent, skal han/hun forsvare avhandlingen i offentlig disputas.

Avhandlingen skal som hovedregel skrives på engelsk. De fleste av fakultetets ph.d.-emner tilbys på engelsk.

Studenter som er tilsatt som universitetsstipendiater ved UiT eller som er finansiert av kilder som ikke gir støtte til utenlandsopphold, kan søke om midler til utenlandsopphold på 3-10 måneders varighet. Utenlandsoppholdet skal i utgangspunktet gjennomføres i andre eller tredje studieår.

Studenter kan etter søknad få godkjent studiepoeng i opplæringsdelen for emner tatt ved utenlandske universiteter, presentasjoner ved internasjonale konferanser, og forskningsopphold i utlandet.Bli student ved UiT!