Nordisk språk og litteratur - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog-klar-21-2.jpg

Er du interessert i språket du leser akkurat nå? Ja, norsk, altså? Liker du lyrikk og dialekter? Eller hva med språkstrid og drama? Med en bachelor i nordisk språk og litteratur vil du ha et godt grunnlag for å forstå ulike sider ved det norske språksamfunnet og hvordan vi bruker språket vårt i ulike sammenhenger, både i hverdagslig kommunikasjon og som kunstuttrykk i ulike former for litteratur. I studiet vil du få grundig innføring i alt fra det norske språkets oppbygning til litterær analyse, og du vil få anledning til å fordype deg mer i emner som fenger akkurat deg slik som for eksempel talemålsvariasjon, samtidsromaner, grammatikk, filmatisering av litteratur og mye mer.

Facts

Duration:3 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i nordisk
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 889
Apply

Språk er en essensiell egenskap ved det å være menneske. Det er et redskap for tanken og det er det viktigste verktøyet vi har for å kommunisere med andre, enten vi nå er skjønnlitterære forfattere eller ikke. Hvis dette er forhold som interesserer deg, er nordiskstudiet ved UiT et godt valg siden norsk er det samfunnsbærende språket på alle områder i Norge og det viktigste kulturuttrykket for de fleste nordmenn.

Det norske språksamfunnet er i neste omgang del av et større nordisk språkfellesskap både historisk og i nåtid, og forholdet mellom de nordiske språksamfunna blir aktualisert gjennom studiet. Det er altså ikke uten grunn at faget heter nettopp nordisk!

Første studieåret består av seks innføringsemner der du lærer om eldre og nyere litteratur, moderne språkstruktur, talemål og språkhistorie. De siste åra har vi også arrangert en ekskursjon med overnatting der formålet er å styrke både det faglige utbyttet og det sosiale samholdet blant studentene. Denne ekskursjonen har vært knytta til innføringsemnet i talemål.

Innføringsemnene danner grunnlaget for fordypningsemner der du får anledning til å spesialisere deg innenfor språk eller litteratur. Aktuelle tema på fordypningemner innenfor språk er sosiolingvistikk, norsk som andrespråk, flerspråklighet, språkendringsprosesser, grammatisk teori, sammenliknende studier av nordiske språk, språk i sosiale medier med mer. Innenfor litteratur tilbys det emner i fordypning med tema som arktisk litteratur, nordnorsk litteratur, litteraturkritikk og litterær vurdering, film og litteratur, økokritikk, etikk og litteratur. Studiet åpner for at du kan velge både språklige og litterære fordypningsemner hvis du ønsker det.

Det legges vekt på gode skriftlige ferdigheter på både bokmål og nynorsk. Gjennom studiet vil du få større bevissthet om hva som kjennetegner god og klar skriftlig kommunikasjon, og du vil også få større innsikt i forskjeller mellom muntlig og skriftlig språkbruk og mellom ulike former for skriftspråklig kommunikasjon.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
Fellesemne eller utveksling
5. semester (høst)
NOR-2013 Nordiske språk eller NOR-20XX Den litterære institusjon eller fellesemne eller utveksling
NOR-2000 Variabelt språkemne, NOR-2000 Variabelt litteraturemne eller fellesemne eller utveksling
HIF-2000 eller NOR-2000 emne i språk eller litteratur eller fellesemne eller utveksling
HIF-XXXX Akademisk skriving og formidling 0 stp.
6. semester (vår)
NOR-20XX Nordisk språkhistorie eller NOR-20XX Bokhistorie og tekstkritikk
NOR-2000 Varialbelt språkemne eller NOR-2000 Variabelt litteraturemne
NOR-2XXX Bachelorgradsoppgave

Etter bestått bachelorgradsprogram i nordisk språk og litteratur har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten har:

 • bred kunnskap om norsk grammatikk, språkhistorie, talemålsvariasjon og språklig mangfold i Norge og Norden, de skriftlige målformene nynorsk og bokmål, om norsk og nordisk litteratur og litteraturhistorie fra middelalderen til vår tid, samt om sentrale faglige og faghistoriske temaer, problemstillinger, teorier og metoder
 • mer spesialisert kunnskap i utvalgte emner i norsk og nordisk litteratur og språk: litteraturvitenskapelig teori og metode, forskningstradisjoner, den litterære institusjon, litteraturkritikk, litterær vurdering, litteraturformidling, bokhistorie, tekstkritikk/edisjonsfilologi, språkvitenskapelige metoder, grammatisk teori, sosiolingvistikk, språkhistorie, talemålsvariasjon og språksosiologi
 • utviklet en forståelse for hvordan en må vurdere kunnskap kritisk i lys av ulike teoretiske og ideologiske perspektiv
 • innsikt i nordiskfaglige, litteraturvitenskapelige og språkvitenskapelige problemstillinger

 

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • orientere seg i språk- og/eller litteraturvitenskapelig faglitteratur
 • analysere og tolke språklig og/eller litterært tekstmateriale
 • formidle sine kunnskaper om nordisk språk og/eller litteratur skriftlig og muntlig
 • anvende kunnskap, teori og metode i praktiske nordiskfaglige oppgaver
 • forstå problemstillinger i forskningshistorisk perspektiv
 • reflektere over egen tenkemåte og praksis (analyse, tolkning, vurdering)
 • fordype seg i et avgrenset nordiskfaglig emne: lage en problemstilling, profilere den i lys av annen forskning, og løse den ved hjelp av relevant litteratur, teori og metode
 • anvende begge målformer (nynorsk og bokmål) skriftlig

 

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • initiere og gjennomføre avgrensete faglige prosjekt
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig tilpasset ulikt publikum
 • arbeide i yrker som krever kunnskaper i norsk og nordisk språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet har oppstart i høstsemesteret. Søknadsfrist innen 15. april via Samordna opptak. Søknadskode 186 889.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Bachelorstudiet i nordisk er et studium som krever at studentene jobber jevnt gjennom hele studiet. Det legges vekt på trening av praktiske språkferdigheter (rettskriving) og framstillingsevne på både bokmål og nynorsk. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

Studiet er organisert som forelesninger, seminarer og praktiske øvelser der teori og praksis kombineres. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitale læringsformer.

Eksamens- og vurderingsformer varierer fra emne til emne. Følgende former blir brukt:

 • skoleeksamen
 • hjemmeeksamen
 • semesteroppgave
 • muntlig eksamen

I alle emner vil det være arbeidskrav som må godkjennes innen en gitt frist før kandidateten gis anledning til å framstille seg til eksamen. Arbeidskravene vil være dels skriftlige og dels muntlige, og dette vil variere fra emne til emne.

I nordiskfaget legges det vekt på at alle kandidater skal mestre både bokmål og nynorsk. Det gis opplæring og veiledning i dette, og det stilles krav om språkform i forbindelse med visse eksamener og arbeidskrav.

Nærmere beskrivelser av eksamensordning og kontinuasjonsadgang framgår av de enkelte emnebeskrivelsene.

Kvalitetssikring:
Studieprogrammet evalueres hvert år. Alle emner som inngår i utdanningen evalueres første gang de tilbys og minimum en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke metoder som skal brukes og hvordan evalueringen skal dokumenteres.

Emner med NOR-kode undervises normalt alltid på norsk.

Deler av undervisningen på fellesemnene i språkvitenskap og litteraturvitenskap kan bli gitt på engelsk.

Med en bachelor i nordisk språk og litteratur har du gode forutsetninger til å jobbe med kommunikasjon og tekstproduksjon i ulike sammenhenger, for eksempel som journalist, som saksbehandler i det offentlige, som forlagsredaktør i forlag eller innen PR og markedsføring. Studiet gir også et godt grunnlag for å jobbe med litteraturformidling og med arkiv- og biblioteksarbeid.

Som morsmålsfag er norsk dessuten et av de viktigste fagene i norsk skole, og behovet for norsklærere er stort. Med en BA i nordisk språk og litteratur vil du kunne videreutdanne deg til å bli norsklærer i ungdomsskolen eller på videregående skole.

Med bachelorgrad i nordisk språk og litteratur, er det mulig å søke opptak til mastergrad i nordisk.

Opptakskravet er bachelorgrad i nordisk eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 80 studiepoengs fordypning i nordisk med et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre.Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag i nordisk med en snittkarakter på 2,7 eller bedre.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet.Utenlandsopphold gir deg nye perspektiver, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.
Dette studiet anbefaler og tilrettelegger for utveksling i fjerde og femte semester. Gjennom NORDPLUS (Nordisk ministerråds utdanningsprogram) og NORDPLUS-nettverket NORDLIKS, kan studenter få stipend (reise- og oppholdsstipend) til studier ved NORDPLUS-universiteter som underviser i nordisk språk og litteratur i Danmark, Sverige, Finland, Island, Færøyene, Grønland. Man kan selv velge relevante faglige emner, men emnene skal forhåndsgodkjennes av fagmiljøet. Nærmere info om kurs, undervisning og søknad fås hos NORDLIKS' stedlige kontaktperson.

Vi anbefaler spesielt disse lærerstedene:

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, se fakultetets nettsider om internasjonalisering eller kontakt internasjonal koordinator ved fakultetet.Contact
Henrik Johnsson, ISK

Henrik Johnsson


Førsteamanuensis i nordisk litteratur/nestleder med ansvar for studiesaker
Phone: +4777645316 henrik.johnsson@uit.no

Anne Myklatun

Anne Myklatun


Studiekonsulent for nordisk, russisk, tysk og norsk for internasjonale studenter
Phone: +4777620725 anne.u.myklatun@uit.no

Bli student ved UiT!