Tannpleie - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
odontologi-5.jpg

Som tannpleier får du jobbe teknisk, allsidig og variert. Tannpleierne jobber hovedsakelig med sykdomsforebyggende og helsefremmende tannhelse og er ofte den første som møter pasienten. De undersøker tenner, munnhule og helsevaner og skal kunne tilrettelegge tiltak overfor enkeltpersoner og grupper med tannhelseproblemer. Samtale med pasienter og helsepersonell, veiledning og planlegging har en sentral plass. Studiet kvalifiserer for ulike mastergrader.

Facts

Duration:3 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):180
Qualification:Bachelor i tannpleie
Admission requirements:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Application deadline:15. april
Application code:186 743
Apply
Det faglige innholdet i studiet deles i flere emner. Innenfor hvert tema integreres kunnskapsstoff fra fagområder som generelle helsefag, naturvitenskapelige fag, odontologiske fag, samfunnsfag og psykologi.
Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. studieår
Helsefremmende pg forebyggende arbeid - 5 SP
Tannpleie for barn og ungdom - 30 SP
Felles innholdsdel - samarbeid i helsetjenesten - 10 SP
Naturvitenskapelige fag 15 SP
2. studieår
HEL-1700 Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsevitenskaplig bachelorutdanning 10 sp og TANN-114 Voksen og eldre tannpleie 20 sp
TANN-115 Voksne/eldre - prosjektoppgave og TANN-116 Voksne/eldre - 10 sp
3. studieår
Helhetlig pasienttilnærming - Fagutøvelse i tannpleierfaget - 30 SP
Samfunnsodontologi - fordypning - 20 SP
Felles innholdsdel - planlegging, samarbeid og ledelse - 10 SP

Studenten skal lære å forebygge karies og tannkjøttsykdommer gjennom veiledning og arbeid med pasienter i og utenfor tannklinikk. Lære å utføre diagnostiske oppgaver, undersøke munnhule og tenner, kunne vurdere tiltak og utøve klinisk tannpleie, som inkluderer tilsyn med og veiledning av pasienter med spesielle behov. Videre vektlegges det i studiet kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

  • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
  • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
  • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
  • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For tannpleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

  • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
  • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Poenggrenser etter suppleringsopptak for høsten 2018 :

  • Førstegangsvitnemålskvote: 47,2 / førstegangsvitnemålskvote Nord-Norge: 36,3
  • Ordinær kvote: 54,4 / ordinærkvote Nord-Norge 35,6
  • Samisk kvote: poenggrense oppgis ikke

 

Søkere som tas opp på tannpleierutdanninga må legge fram politiattest. 

Pedagogiske arbeidsformer ved studiet vil være problembasert læring, ferdighetstrening og praksisstudier/klinisk praksis. Seminarer, forelesninger, selvstudier og prosjektarbeid inngår og i den pedagogiske arbeidsformen. Viser til studieplanen når det gjelder eksamensformer.

Praksisstudiene foregår både internt på studentklinikken ved universitetet og eksternt hovedsaklig i den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Norge. 1.studieår er praksisstudiene lagt til studentklinikken ved universitetet. De eksterne praksisperiodene er lagt til 2. og 3. studieår. Alt av ferdighetstrening/klinikk er integrert i temaene med en veksling mellom teori og praksis.

Du kan jobbe i offentlige og private tannklinikker, og i dentale firmaer.

 

Videre utdanning:

Fullført bachelor i tannpleie danner grunnlag for opptak til videreutdanning og/eller videre studier på masternivå i inn- og utland.

 

For eksempelt:

Ved Universitetet i Tromsø kan man fortsette på en master i helsefag (feks master i helsefaglig utviklingsarbeid eller master of public health).

 

Ved Universitetet i Sørøst-Norge kan man ta videreutdanning i tannpleie og helsefremmende arbeid. Videreutdanningen kan inngå som en del av master i samfunn og helsefremmende arbeid.

Det er mulighet for utvekslingsopphold på høsten i 3 studieår.Contact

Hansen, Kristin Elisa Ruud


Studieveiledning
Phone: +4777645788 kristin.e.hansen@uit.no

Silje Navjord Moltubakk


Høgskolelærer
Phone: +4777649113 silje.n.moltubakk@uit.no

Nyborg, Hilde


Universitetslektor tannpleierutdanningen
Phone: +4777649100 hilde.nyborg@uit.no

Mathisen, Kine


Høgskolelærer/øvingslærer
Phone: +4777649119 kine.mathisen@uit.no

Bli student ved UiT!