Romfysikk, sivilingeniør - master

Photo: Colourbox
Photo: Colourbox

Romfysikk, sivilingeniør - master

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april

Vil du lære om hvordan vi kan sende mennesker ut I verdensrommet? Og vite hva vi kan gjøre når vi kommer dit?

Sivilingeniører i romfysikk bidrar til å gi oss en forståelse av hvordan prosesser i atmosfæren påvirker oss hver dag, hvorfor nordlyset oppstår slik det gjør, og du kan være med å utvikle forståelsen vi har for verden rundt oss.

 

 

 

 

Questions about admission

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Marit Hillestad.jpg
Hillestad, Marit

Studiekonsulent / Administrasjon


Studiet bygger på kunnskap i matematikk og fysikk fra videregående, og introduserer deg for programmering og statistikk.

I løpet av første semester besøker du Andøya Space Center, hvor du får høre foredrag fra bedrifter som er relevant for deg og du får vite mer om hva studiet handler om.

2. og 3. studieår har du anledning til å velge hvilket felt innenfor romfysikk du ønsker å spesialisere deg i. Du kan spesialisere deg i:

 • Ionosfærisk- og romværfysikk og romplasma
 • Meteorer, kosmisk støv og plasma
 • Radar- og sensorteknikker
 • Rakett- og romobservasjoner

 

Store deler av romfysikkforskningen ved UiT dreier seg om Arktis og de polare områdene. Radar- og sensorteknikker, partikkeldetektorer, optiske observasjoner og laboratorieeksperimenter på prosesser relatert til nordlyset er felt som du kan spesialisere deg i. Sammen med forskerne på UiT kan du jobbe på rakettprogram sammen med Andøya Space Center, eller med observasjonsprosjekter fra Svalbard.

Du kan enten ta en teoretiske retning med sikte på å jobbe med å skaffe ny kunnskap om fysiske prosesser i atmosfæren eller verdensrommet. Alternativt kan du jobbe med praktiske problemer knyttet til utvikling av instrumenter og sensorer som brukes til å gjøre romrelaterte målinger fra bakken eller i rommet. Du kan også arbeide med data som instrumenter og raketter leverer fra rommet.

Masteroppgaven kan inneholde arbeid på laboratorium, felt eller ren teori, avhengig av hva som blir ditt interessefelt. Noen studenter skriver en oppgave tilknyttet en bedrift eller forskningsinstitusjon, andre I tilknytning til UiT. Her har du en oversikt over noen masteroppgaver.

Kunnskaper - Kandidaten:

 • har solid kunnskap i matematikk og fysikk som gir grunnlag for forståelsen av romfysikk og romteknologi
 • har solid kunnskap innenfor problemstillinger relatert til romfysikk og romteknologi, samt spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • har særlig kunnskap om fysikken i den øvre atmosfære og det nære verdensrom
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor romfysikk
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets metoder og nyere resultater fra den internasjonale forskningen på området

Ferdigheter - Kandidaten:

 • kan analysere romfysiske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdenes teorier, metoder og resultater fra nyere forskning
 • kan integrere ny kunnskap og samtidig vurdere dens begrensninger, tvetydighet og ufullstendighet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor romfysikk eller romteknologi I tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen romfysikk og/eller romteknologi

Generell kompetanse - Kandidaten:

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan arbeide selvstendig og i grupper med praktisk og teoretisk løsning av problemer innen romfysikk og romteknologi
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innenfor naturvitenskap og teknologi

I studiet jobber du med komplekse problemer innenfor fysikk, matematikk og programmering, som gir deg kompetansen til å jobbe innenfor disse feltene når du er ferdig med studiet. Du kan jobbe med: studiet jobber du med komplekse problemer innenfor fysikk, matematikk og programmering, som gir deg kompetansen til å jobbe innenfor disse feltene når du er ferdig med studiet. Du kan jobbe med:

 • Sensor- og instrumentutvikling
 • Statistiske foretak
 • Rakett- og romforskning
 • Beregningsorienterte bedrifter
 • IT- og programmerings bedrifter
 • Teknologi og innovasjon

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet i teknologi kreves generell studiekompetanse + Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1(SIVING).

Studiet er uten adgangsregulering og åpent for alle kvalifiserte søkere.

Søkere med bestått ett-årig forkurs for ingeniørutdanning fyller de spesielle opptakskravene og er unntatt fra kravet om generell studiekompetanse. UiT Norges arktiske universitet tilbyr forkurs for ingeniørutdanning.

Krav til realkompetanse

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Frist

Studieprogrammet har opptak hver høst med søknadsfrist 15.april. Søknaden sendes elektronisk til Samordna opptak.

Søknadskoden er 186 814. For å kunne søke gjennom Samordna opptak trenger du elektronisk ID. Husk at du må skaffe deg nødvendige koder eller kort i god tid før søknadsfristen.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av tidligere utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt opp som student på studieprogrammet.

Studiet er et fulltidsstudium med ukentlig undervisning og øvelser i alle emner. Undervisningen foregår ved UIT i Tromsø.

Enkeltemnene i studieprogrammet har varierte undervisningsformer, gjerne forelesninger og øvelser, eventuelt også i kombinasjon med laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

Det er et krav til minimum 40 studiepoeng med emner på 3000-nivå for bruk av tilleggsbetegnelsen sivilingeniør på vitnemålet. I tillegg kommer prosjektoppgaven på 10 studiepoeng og masteroppgaven på 30 studiepoeng. Det betyr at totalt må 80 studiepoeng være på 3000-nivå.

Blant valgemner i studiet må minst 10 studiepoeng være fra ett fag som ikke er realfaglig.

I spesialpensa, på prosjektoppgaver og på masteroppgaven gis individuell veiledning av instituttets vitenskapelig ansatte, eventuelt i samarbeid med ekstern bedrift eller institusjon etter avtale.

Eksamensform varierer, men består som regel av en avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med en hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av emnene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver godkjent for tilgang til eksamen.

Studieprogrammet evalueres årlig. Emnene som inngår i studieprogrammet evalueres minimum hver tredje gang de gis. Oversikt over hvilke emner som skal evalueres hvert semester finnes på fakultetets nettsider om kvalitet i utdanninga.

I studiet inngår et krav om opparbeiding av minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som vil gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet. Praksis skal være godkjent før uttak av masteroppgave.

Studieprogrammets språk er norsk, og de fleste emner er norskspråklige. For disse emnene vil undervisning og eksamensoppgaver være på norsk, men pensumlitteraturen er likevel ofte på engelsk.

For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk og for å integrere internasjonale studenter i studiemiljøet, vil alle emner på 3000-nivå og enkelte på 2000-nivå være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her være på engelsk, men du kan velge å besvare eksamen på norsk/skandinavisk.

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i fysikk, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.

Studiet gir mulighet til å dra på utveksling i løpet av studietiden. UiT har utvekslingsavtaler med universiteter i ulike verdensdeler, og studiet har fagspesifikke avtaler i Skandinavia , resten av Europa, Nord Amerika og Australia.

Et opphold ved Universitetessenteret på Svalbard eller et annet universitet i Norge er også mulig.

Utvekslingsoppholdet anbefales hovedsakelig i spesialiseringsperioden.

For mer informasjon om utveksling, les her.

Verdens beste ionosfæreradar

Fysikerne i Tromsø er med på å planlegge det som vil bli verdens mest avanserte radar for studier av den øvre atmosfære - EISCAT 3D. Se filmen om prosjektet!

 

Les mer om EISCAT 3D her!