Studiekvalitet ved UiT

Som student ved UiT Norges arktiske universitet har du mange muligheter til å påvirke studiekvaliteten ved din utdanning. Under finner du informasjon om aktiviteter og utvalg som er relevante for å påvirke din studiehverdag.

Illustrasjonsbilde kvinnelig student

 

 

 

 Si ifra om studiekvaliteten!

Alle emner og studieprogram evalueres jevnlig. Gjennom å delta aktivt i evalueringer har du mulighet til å påvirke studiekvaliteten på ditt studie. Du kan ta kontakt med fakultetet eller studiekonsulenten på ditt program for å vite mer om evalueringsrutiner:

Dersom du ikke ønsker å kontakte fakultetet direkte, kan du sende henvendelsen til Avdeling for forskning, utdanning og formidling på e-post til sifra@support.uit.no

Les mer om muligheten for å si ifra om studiekvaliteten.


Læringsmiljøutvalget ved UiT

Læringsmiljøutvalget ved UiT deltar i planleggingen av tiltak vedrørende studentens læringsmiljø, og følger utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet, velferd og studiesituasjon. Les mer om utvalget her.


Studentparlamentet og tillitsvalgte

Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organet ved UiT. Studentparlamentet består av 25 valgte studenter, som møtes en gang i måneden for å diskutere saker som angår studentene og Universitetet. Les mer om Studentparlamentet her.


Kvalitetssystem ved UiT

Ved UiT drives kontinuerlig kvalitetsarbeid. Les mer om UiTs kvalitetssystem her.Last changed: 25.03.2019

Har du positive eller negative tilbakemeldinger om studiekvaliteten ved UiT? Si ifra!

COLOURBOX2282644 Kvin student.jpg (Bredde: 180px) For at UiT skal kunne opprettholde og forbedre studiene, trenger vi tilbakemeldinger på hvordan du som student opplever studiekvaliteten og læringsmiljøet. Du kan gi tilbakemelding i forbindelse med evaluering av emner og studieprogram eller ved å ta kontakt med leder for studieprogrammet, instituttet eller fakultetet. Dersom du ikke ønsker å kontakte noen av instansene direkte kan du si ifra her.

Si ifra om du ønsker forbedringer

Si ifra dersom du mener det er forhold tilknytta studiene som du mener bør forbedres. Det kan for eksempel være svikt knyttet til sosialt eller fysisk læringsmiljø, kvaliteten i undervisninga og læringsaktivitetene, administreringa av studiene osv.

Ta kontakt med ditt studieprogram / fakultet eller send en epost til sifra@support.uit.no.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling (FUF) er mottaker av din henvendelse. Din henvendelse vil kun bli lest av sekretariatet for Læringsmiljøutvalget. Dersom du ønsker at FUF skal holde deg anonym i den videre oppfølging av saken, så vil de gjøre det.

Si ifra om du er fornøyd

Gi positive tilbakemeldinger på det du synes fungerer godt. Synes du undervisninga er  god? Opplever du studiet som lærerikt og utviklende? Har du et godt læringsmiljø?

Ta kontakt med ditt studieprogram / fakultet eller send en epost til sifra@support.uit.no.


                                 

Illustrasjonsfoto: Studentenes læringsmiljø

  

Læringsmiljø er et omfattende begrep. Det favner en rekke faktorer som danner grunnlaget for studentenes læring:

Det fysiske læringsmiljøet er de fysiske omgivelsene i undervisningssituasjonen som kan påvirke den enkelte students evne og mulighet til læring. Eksempler er inneklima, tilgjengelighet til lokaler, renhold, vedlikehold og sikkerhet.

Det psykososiale læringsmiljøet omfatter psykologiske og sosiale faktorer som påvirker trivsel, helse og yteevne på studiestedet. Dette inkluderer blant annet mellommenneskelige forhold. Sosialt miljø, kultur og velferd bidrar til å fremme det psykososiale læringsmiljøet. Dersom studentene for eksempel opplever at det er vanskelig å få til samarbeid i studentgruppen eller ikke får hjelp fra veileder, kan det være et tegn på sviktende psykososialt læringsmiljø.

Organisatorisk læringsmiljø omhandler forhold ved universitetets organisering av studiene, som for eksempel tilrettelegging, fordeling og ledelse av arbeid. Tilrettelegginga av undervisninga, informasjonsflyt og tilbakemeldinger til studentene er en viktig del av læringsmiljøarbeidet.


Læringsmiljøhåndbok for studenter
UiT skal legge til rette for et godt og kreativt læringsmiljø som gjør universitetet attraktivt som studiested. Læringsmiljøhåndboka beskriver konkrete tiltak for å nå målene med dette arbeidet.


Hvor kan jeg si i fra om forhold som angår læringsmiljøet?
Informasjon om dette finner du her


Hvem arbeider med studentenes læringsmiljø?
Læringsmiljø er et lederansvar, og ledere på alle nivå har ansvar for å ivareta hensyn til studentens læringsmiljø. Ansvarsfordelingen er nærmere beskrevet i Læringsmiljøhåndbok for studenter.

Læringsmiljøutvalget ved UiT deltar i planleggingen av tiltak vedrørende studentens læringsmiljø, og følger utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet, velferd og studiesituasjon.