spring 2019

ALI-2117 Modernistisk romankunst - 10 stp

Last changed: 18.02.2019

The course is administrated by

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Campus

Tromsø |

Application deadline

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan også inngå som fordypning i bachelor i språk og litteratur - studieretning allmenn litteraturvitenskap.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Course contents

Vi vil arbeide med et utvalg europeiske modernistiske romaner. Grundige analyser av enkelttekster vil bli prioritert, og arbeidet med enkelttekstene vil være styrt av ønsket om å forstå så rikt og nyansert som mulig den form- og tankeverden som kommer til uttrykk i de ulike tekstene.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • modernistisk romankunst
  • modernismen som epoke
  • forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet

 

Ferdigheter

Studenten:

  • har gode ferdigheter i tekstanalyse av skjønnlitteratur
  • har gode ferdigheter i analyse av faglitteratur
  • er i stand til å forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og faglige resonnementer

Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger der studentene forventes å bidra underveis.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Assessment

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

  • En mindre oppgave (2-3 sider) over oppgitt emne leveres til fastsatt dato i løpet av semesteret.

 

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

  • en ukes hjemmeeksamen. Oppgavebesvarelsen skal være på 8-10 sider.

 

Eksamensspråket er norsk. Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), hvor F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Kontinuasjonseksamen arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen og normalt senest 15. februar for emner undervist i høstsemesteret/15. september for emner undervist i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 23.04.2019 innlevering 30.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

ScheduleContact
Ansatte--Rolf-Gaasland

Rolf Gaasland


Professor allmenn litteraturvitenskap
Phone: +4777644588 rolf.gaasland@uit.no

Anne Myklatun

Anne Myklatun


Studiekonsulent kvensk, finsk, spansk, nordsamisk og allmenn litteratur
Phone: +4777620725 anne.u.myklatun@uit.no