spring 2019

ALI-1111 Episk diktning fra ca 1800 til i dag - 10 stp

Last changed: 22.02.2019

The course is administrated by

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Campus

Tromsø |

Application deadline

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur - studieretning allmenn litteratur.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.

Course contents

Episk diktning fra ca. 1800 til i dag. Omfatter verker fra de viktigste nasjonallitteraturene (hovedsakelig russisk, fransk, engelsk/amerikansk og nordisk). Det er en forutsetning at studentene har gode leseferdigheter i engelsk. De fleste vil finne det nyttig med leseferdighet i minst to fremmedspråk.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

  • forståelse av de litteraturhistoriske epoker og disses utvikling etter 1800
  • kunnskap om verdenslitteraturen episke former etter 1800, særlig den europeiske/vestlige

Ferdigheter

Studenten kan:

  • utrede innhold og utvikling av de forskjellige litteraturhistoriske epoker etter 1800
  • gi selvstendige analyser av de forskjellige pensumromanene

Language of instruction

Norsk.

Teaching methods

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Assessment

Arbeidskrav

Følgende tre arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

  • En muntlig presentasjon på ca. 10 minutter.
  • Et skriftlig arbeid på 4 sider.
  • Gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, Ikomp. Kursbevis må legges fram. I dette arbeidskravet inngår en innføring i akademisk skriving.

 

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.

Eksamen består av:

  •  En 6-timers skoleeksamen i slutten av semesteret.

Eksamensspråk er norsk. Ingen hjelpemiddel er tillatt.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F / «ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 25.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Schedule

Course overlap

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp


Contact
Anne Myklatun

Anne Myklatun


Studiekonsulent kvensk, finsk, spansk, nordsamisk og allmenn litteratur
Phone: +4777620725 anne.u.myklatun@uit.no

Ansatte--Even-Arntzen

Arntzen, Even


Førsteamanuensis allmenn litteraturvitenskap
Phone: +4777644260
Mobile: 90859225 even.arntzen@uit.no