spring 2019

ALI-2150 Litteratur og filosofi - 10 stp

Last changed: 18.02.2019

The course is administrated by

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Campus

Tromsø |

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan også inngå som fordypning i bachelor i språk og litteratur - studieretning allmenn litteraturvitenskap.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.

Course contents

Forholdet mellom litteratur og filosofi er selv et filosofisk og litteraturteoretisk spørsmål. Vi vil diskutere og problematisere forholdet mellom litteratur og filosofi med utgangspunkt i filosofiske og litterære tekster som strekker seg fra antikken til moderne tid. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i og problematisere etablerte forventninger til hva henholdsvis litteratur og filosofi er.

Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

  • innsikt i emnets hístorie; oversikt over de viktigste  posisjonene i den mer enn to tusen år gamle disputten om forholdet  mellom litteratur og filosofi
  • oversikt over det sjangermessige mangfoldet som hhv den litterære og den filosofiske tradisjonen betjener seg av.
  • innsikt i de ulike problemstillingene som forholdet mellom litteratur og filosofi reiser: Kvalifiserer litterære tekster som tenkning? Er den tradisjonelle konflikten mellom litteratur og filosofi grunnet i ulike oppfatninger av hva tenkning er eller kan være? Finnes det et særskilt litterært språk som også filosofien kan betjene seg av?
  • innsikt  i muligheten for å lese litterære tekster som filosofi.
  • innsikt i muligheten for å lese  filosofiske tekster som litteratur.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • reflektere over forholdet mellom litteratur og filosofi, og dermed å reflektere over hva tenkning og refleksjon dypest sett er
  • lese både litterære og filosofiske tekster med større utbytte og presisjon
  • sammenlikne litterære og filosofiske tekster, med henblikk på å identifisere ulikheter i hvordan ulike sjangrer og fremstillingsformer  (stil, komposisjon, etc) bidrar til tekstens refleksjon

Language of instruction

Norsk.

Teaching methods

Undervisninga blir gitt i form av forelesninger der studentene forventes å bidra underveis.

Assessment

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

  • En mindre oppgave (2-3 sider) over oppgitt emne leveres til fastsatt dato i løpet av semesteret.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent av faglærer senest 2 uker før eksamen.

Eksamen består av:

  • En ukes hjemmeeksamen. Oppgavebesvarelsen skal være på 8-10 sider.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Emnet vurderes med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Kontinuasjonseksamen arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen og normalt senest 15. februar for emner undervist i høstsemesteret/15. september for emner undervist i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 02.05.2019 innlevering 09.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Schedule

Course overlap

ALITTMFT Allmenn litteraturvitenskap mellomfagstillegg 10 stp


Contact
Anne Myklatun

Anne Myklatun


Studiekonsulent kvensk, finsk, spansk, nordsamisk og allmenn litteratur
Phone: +4777620725 anne.u.myklatun@uit.no

Anniken-Greve

Greve, Anniken


Professor allmenn litteraturvitenskap
Phone: +4777646195 anniken.greve@uit.no