spring 2019

AUT-2005 Reguleringsteknikk - 10 stp

Last changed: 11.03.2019

The course is administrated by

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Campus

Tromsø |

Application deadline

1. juni

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198

Course contents

Dette er et sentralt emne for en Automasjonsingeniør der kunnskapene fra realfagsemnene Matematikk, Fysikk og kjemi integreres med tekniske og analytiske ferdigheter.

 • Matematisk modellering av fysiske systemer.
 • Systemteoretisk grunnlag: Statisk analyse. Laplace-transformasjon. Transferfunksjoner. Poler og nullpunkt. Blokkdiagram. Tilstandsrom-modeller.
 • "Standard" transferfunksjoner: Analyse i tidsplan/s-plan/frekvensplan, Ulineære system og linearisering.
 • Eksperimentell modellering
 • Parameterestimering: Minste kvadraters prinsipp. Kurvetilpasning. Modellering basert på observasjoner/logginger. Systemidentifisering med Matlab/Simulink.
 • PID-regulatorer og tunings-metoder: P, PI, PD, PID. Modifikasjoner. Skogestads metode, Ziegler-Nichols', Autotuning.
 • Frekvensrespons: Definisjon. vs. standard systemer. Asymptotisk frekvensrespons. Bodediagram. 
 • Stabilitet: Definisjoner. Polplassering vs. Stabilitet, Nyquist.
 • Reguleringssystemers ytelse: Servostyring- vs. prosessregulering. Følge- og reguleringsegenskaper.
 • Andre reguleringsstrategier: Foroverkopling, Kaskadekopling, Multivariabel regulering, Dødtidskompensering, Adaptiv regulering basert på parametertabell.
 • Diskrete systemer: Sampling. Z-transformasjon. Diskretisering av kontinuerlige systemer og regulatorer.

Recommended prerequisites

AUT-2005 Reguleringsteknikk, MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører

Objective of the course

Kunnskaper og forståelse

 • Har god teoretisk og praktisk forståelse av de temaene som gjennomgås.
 •  Dybdekunnskaper innen lineære systemer, tids- og frekvens-responser, og om analyse og modellering av prosesser og reguleringssystem.
 •  Har grundige kunnskaper om PID-regulering og andre tradisjonelle reguleringsstrategier
 • Gode kunnskaper om implementering av reguleringssystemer i Matlab/ Simulink.

Ferdigheter

 • Kan bruke matematikk og dataverktøy for matematisk modellering, og analyse av prosessdynamikk og reguleringssystemer.
 • Skal kunne bruke ulike metoder for design av PID-parametere og vurdere resultater basert på simuleringer og praktiske tester.
 • Skal være i stand til å foreslå riktig reguleringsstrategi for enkle prosessdynamiske anlegg.

Generell kompetanse

 • Forstår den matematiske beskrivelsen av enkel prosessdynamikk og anvendelse av matematiske metoder og for analyse og design av regulerings-systemer og støttesystemer.

Language of instruction

Norsk

Teaching methods

56 t forelesning, 14 t regneøving, Obligatoriske øvinger og laboppgaver.

Assessment

Følgende arbeidskrav må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen

 • 5 av 7 obligatoriske øvinger levert og godkjent
 •  Har deltatt på alle praktiske øvelser på lab-en.
 • Deltatt i skriving av, og fått godkjent en samlet laboratorierapport.

Eksamen:

5 timers skriftlig eksamen.

Eksamen kan bli avholdt på datalab med bruk av PC og programvarene Matlab og Simulink.

Karakterskala

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Semesteroppgave og skriftlig 27.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Schedule

Course overlap

AS312 Reguleringsteknikk 10 stp

Recommended reading/syllabus

Oppgis ved semesterstart