spring 2019

AUT-2020 Bacheloroppgave - 20 stp

Last changed: 10.05.2019

The course is administrated by

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Campus

Tromsø |

Type of course

Kan ikke tas som enkeltemne.

Course contents

Bacheloroppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Innføring i vitenskapsteori inngår og gir utdanningen en forskningsbasert forankring. Det er utarbeidet egne retningslinjer og formelle dokumenter som gir føringer for gjennomføringen av bacheloroppgaven.

Objective of the course

Kunnskap og forståelse:

  • Kandidaten kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid.
  • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer.

Ferdigheter:

  • Kandidaten kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder.
  • Kandidaten kan anvende relevante metodeverktøy.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten behersker ingeniørprofesjonen. De kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.
  • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
  • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen.

Language of instruction

Norsk.

Teaching methods

Studentene arbeider i prosjektgrupper. Hver gruppe får tildelt en veileder. Det kan også knyttes oppdragsgiver og andre ressurspersoner til oppgaven. Gruppen skal selv organisere, lede og gjennomføre bacheloroppgaven i nær kontakt med veileder og ressurspersoner og oppdragsgiver. Det inngår et arrangement hvor studentene skal presentere sine oppgaver. Det gis forelesninger i utvalgte tema.

Assessment

Forkunnskapskrav

Studentene må ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår på studieprogrammet prosessteknologi for å få lov til å starte på bacheloroppgaven. Dette kravet må nås senest ved utsatt/kontinuasjons-eksamen i 5. semester.

Arbeidskrav:

Følgende dokumenter skal innleveres til fastsatte frister:

Initieringsdokument

 Forprosjektdokument

Utkast til prosjektrapport

Plakat

Endelig prosjektrapport

Refleksjonsnotat

Følgende dokument skal være godkjent før studentene kan framstille seg til muntlig eksamen Initieringsdokument

Forprosjektdokument

Endelig prosjektrapport

Det er utarbeidet egen rettledning som gir krav til prosjektrapportens oppbygning og innhold. Prosjektrapporten må vurderes til bestått for at studentene skal få presentere sitt prosjekt og gå opp til muntlig eksaminasjon.

Det er obligatorisk deltakelse på følgende aktiviteter:

Kurs i presentasjonsteknikk

Presentasjon av bacheloroppgaven og utstillingen

Eksamensform: Muntlig presentasjon i gruppe, hvor prosjektarbeid og resultater presenteres. Umiddelbart etter presentasjonen følger individuell muntlig eksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Egne notater, presentasjon utarbeidet i powerpoint el.l., prosjektrapport

Sensurordning: Ekstern sensor kombinert med intern sensor.

Eksamensdato

Oppgave innlevering 15.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret