spring 2019

AUT-2007 Styringsteknikk - 10 stp

Last changed: 18.02.2019

The course is administrated by

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Campus

Tromsø |

Type of course

Kan ikke tas som enkeltemne. Teknisk spesialiseringsemne.

Course contents

PLS-Programmering

Om PLS-er: Oppbygning og prinsipiell virkemåte. Konfigurering. Adressering.

Signaler og utstyr: Diskrete signaler og digitalt utstyr. Sampling og diskretisering. Analoge signaler og analogt utstyr. Givere, sensorer og aktuatorer. Tilkobling. Kabling. Støy og filtrering. Kommunikasjon med PLS og mellom PLS-er. Aksess over Ethernet. Lagring av logge-data til SD-kort/datafil.

Planlegging og metodikk: Prosessbeskrivelse. I/O-liste. Kravspesifikasjoner. Kombinatorisk og sekvensielt design. Sekvensdiagram. Flytskjema. Tilstandsdiagram.

IEC 61131-3: Navngiving. Konvensjonell adressering vs. variable og objekt. Variable og variabeltyper. Datatyper. Variabeldeklarering. I/O-adressering. Tasks.

Programmering: Fra kildekode til maskinkode. POUs. Standard funksjoner og funksjonsblokker. Definering, koding og kall av egnedefinerte funksjoner og funksjonsblokker. Debugging. Funksjonsblokkdiagram (FBD). Ladderdiagram (LD). Strukturert tekst (ST). Sekvensielle Funksjonskart (SFC). Debugging. Handtering av analoge signal og regulering med PLS.

LabView

Introduksjon til LabView: Introduksjon til grafisk programmering og bruk av datakommunikasjon og I/O kort til datainnsamling, styring og regulering av ekte prosesser og simulerte prosessmodeller.

Recommended prerequisites

AUT-1001 Programmering med mikrokontroller, TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Objective of the course

Etter endt kurs skal kandidaten være i stand til å anvende tilegnet kunnskap til å programmere og implementere en automatisert styring og tilhørende overvåking av industrielle prosesser.

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Ha dybdekunnskaper innen virkemåte og anvendelse av PLS-er og om ulike programmeringsspråk.
 • Kunne det essensielle i standarden IEC61131-3.
 • Ha grundige kunnskaper om metodiske fremgangs­måter for design og utvikling av strukturerte PLS-program.
 • Kunne flere typer programmeringsspråk og deres styrker og svakheter.
 • Kunne bruk av grafisk programmering i LabVIEW.
 • Kunne oppsett og bruk av I/O-kort til datainnsamling og output.

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Kunne kople opp PLS-er, konfigurere disse og implemen­tere programkode.
 • Kunne kople til ulike typer sensorer og aktuatorer.
 • Kunne lage enkle grafiske visualiseringer (web-grensesnitt) i CODESYS.
 • Kunne logge data til fil.
 • Kunne anvende LabView til styring og regulering av både ekte prosesser og simulerte prosessmodeller, samt lage enkle grafiske operatørgrensesnitt for dette.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Forstå andre anvendelser og muligheter av/med LabView
 • Vite forskjellen mellom kildekode og maskinkode.
 • Planlegge, strukturere og dokumentere programkode.

Language of instruction

Undervisningen vil i utgangpunktet foregå på norsk, men dersom utvekslingsstudenter følger emnet, kan forelesningene bli gitt på engelsk.

Teaching methods

42t forelesning, 42t lab. Obligatoriske øvinger. Prosjekt.

Assessment

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • 6 av 8 praktiske/teoretiske PLS-øvinger
 • 2 tradisjonelle laboppgaver om PLS og tilhørende utstyr.
 • 1 større prosjekt i LabView

Eksamen:

 • 4 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som har stryk i dette emnet.

Ingen tillatte hjelpemidler under eksamen.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 22.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Schedule

Course overlap

AUT-2001 Industriell Styring 10 stp
AS217 Prosess-styring 10 stp

Recommended reading/syllabus

"Programmerbare Logiske Styringer", Dag Hanssen, Fagbokforlaget.