spring 2019

BED-2003NETT Foretaksstrategi - 10 stp

Last changed: 18.02.2019

The course is administrated by

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Campus

Nettbasert | Other |

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nett- og desentraliserte enkeltemner

Course contents

Modulen vil inneholde følgende elementer: - Gi en introduksjon til strategibegrepet, hva som kjennetegner foretaksstrategier og elementene i strategisk ledelse. - Gi studentene metoder og verktøy for strategisk analyse. Dette inkluderer nyere forskning og modeller innen strategisk ledelse med spesiell vekt på strukturanalyser, strategiske gruppeanalyser og verdikjedeanalyser. - forståelse av beslutninger og beslutningsprosesser relatert til utviklingen og implementeringen av foretaksstrategier. Dette inkluderer bedriftens strategiske valgmuligheter og kriterier for valg av strategier. - hvordan foretaksstrategier kan implementeres i bedrifter. Dette inkluderer ressursallokering og organisering og ledelse av bedriftens ressurser for effektiv implementering av de valgte strategiene.

Objective of the course

Etter fullført emne skal en kandidat  

KUNNSKAP

  • ha bred kunnskap om teoretiske modeller for strategisk analyse, strategiske muligheter for en organisasjon og iverksetting av strategi i praksis
  • kjenne til sentrale perspektiver og antakelser i strategifaget, og forstå hvorfor ny kunnskap er nødvendig når omgivelser og samfunn forandrer seg

FERDIGHETER

  • kunne bruke sentrale strategiske verktøy til å identifisere viktig informasjon og analysere en organisasjons interne ressurser og sentrale markeds- og omgivelsesforhold
  • kunne anvende strategiske analyseresultater til å trekke implikasjoner for valg av strategi og på en reflektert måte evaluere analyseresultater så vel som strategiske valgmuligheter.

GENERELL KOMPETANSE

  • selv kunne utforme og evaluere forslag til strategi basert på strategiske analyseverktøy og integrerte kunnskaper og ferdigheter fra de øvrige økonomisk-administrative fagområdene
  • kunne delta i strategiprosesser, formidle strategisk innsikt og inngå i dialog med ulike interessenter for derigjennom å ivareta samfunnsansvar og etikk så vel som langsiktig lønnsomhet.

Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Forelesninger og seminarer.

Assessment

Hjemmeeksamen (100%) Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.  

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 03.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Schedule

Course overlap

BED-2003 Foretaksstrategi 10 stp

Recommended reading/syllabus

Pensumliste for BED-2003 Foretaksstrategi

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i Canvas ved semesterstart. Alle publiserte pensumlister kan også søkes opp via pensumlistesystemet Leganto.