spring 2019

BED-2024 Regnskapsorganisering og regnskapsførers rolle - 10 stp

Last changed: 18.02.2019

The course is administrated by

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Campus

Tromsø | Alta |

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Course contents

Kurset er siktet inn på alle som har befatning med produksjon og oppfølging av regnskap som finansiell informasjon for beslutninger. Kurset omfatter hele prosessen fra organisering, planlegging og gjennomføring av aktiviteter knyttet til innsamling, bearbeiding og rapportering av opplysninger for regnskaps- og økonomistyringsformål.  

Objective of the course

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har god kunnskap om regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere
 • Har god kunnskap om regnskapsførers erstatningsrettslige plikter
 • Har god kunnskap om krav, plikter og anbefalinger i henhold til god regnskapsføringsskikk
 • Har kunnskap om styrets, daglig leders og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
 • Har kunnskap om de mest sentrale virksomhetsrutinene
 • Har kunnskap om generelle kontroller
 • Har kunnskap om tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
 • Har kunnskap om krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsippene i bokføringsloven og god bokføringsskikk
 • Har kunnskap om øvrige bestemmelser i bokføringsloven og regnskapsloven
 • Kjenner til FoU-arbeid innen regnskapsførerfaget
 • Kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll
 • Kan oppdatere sin kunnskap innen regnskapsførerfaget ved autoritativ kildebruk
 • Har kunnskap om regnskapsførerfagets utvikling over tid
 • Har kunnskap om regnskapsførerfagets egenart og betydning i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan anvende regler om rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere
 • Kan anvende innholdet i god regnskapsføringsskikk
 • Kan anvende risikoregelverket
 • Kan anvende hvitvaskingsregelverket
 • Kan evaluere egne ferdigheter i regnskapsførerfaget som grunnlag for justering av egen praksis
 • Kan føre og kontrollere et regnskap i samsvar med gjeldende rammebetingelser for autoriserte regnskapsførere ved bruk at et regnskapssystem

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har innsikt i regnskapsføringsreglene og problemstillinger knyttet til kontrollaktiviteter for å sikre effektiv intern kontroll
 • Har innsikt i NARFs anbefalte «Etisk Regelverk for Regnskapsførere» med tilhørende etiske dilemmaer som regelverket omtaler
 • Kan planlegge og gjennomføre føring av et regnskap ved bruk av et regnskapssystem
 • Kan føre et regnskap selvstendig eller i samarbeid med andre og i tråd med etiske retningslinjer
 • Kan formidle sentrale problemstillinger i regnskapsførerfaget muntlig og skriftlig med basis i regnskapsførerfagets rammebetingelser
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen regnskapsførerfaget og bidra til god utvikling av praksis
 • Kjenner til teknikker for forbedringer og nyskaping av regnskapsføringsprosesser og -tjenester

Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Assessment

4 timers skriftlig eksamen (teller 100 %). Eksamen arrangeres i Tromsø og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. For å få avlegge eksamen må semesteroppgaven være godkjent. Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). 

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen for nettbaserte emner arrangeres i Alta og Tromsø.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Schedule

Course overlap

BED-2024F God regnskapsføringsskikk og regnskapsførers rolle 10 stp

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no