spring 2019

BED-2053 Kundedrevet innovasjon - 10 stp

Last changed: 22.02.2019

The course is administrated by

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Campus

Tromsø |

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 

Course contents

Kundedrevet innovasjon gir en oversikt over sentrale temaer, begreper og metoder. Sentrale temaer er:
 • Verdibasert opplevelsesøkonomi, samskaping og innovasjon i kundeopplevelser
 • Tjenestedominant logikk som basis/utgangspunkt for innovasjon
 • Samskapte og åpne innovasjonsprosesser
 • Forretningsmodellinnovasjoner for tjenester
 • Innovasjon i infrastruktur og regulatoriske innovasjoner
 • Verktøy og metodikk for kundedrevet innovasjon

Recommended prerequisites

BED-1004 Markedsføring, BED-1009 Kreativitet og innovasjon, BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse

Objective of the course

Emnets mål er å gjøre studentene i stand til å forstå kundedrevet innovasjon samt analysere og utvikle relevante forretningsmodeller i alle typer bedrifter og organisasjoner og på den måten bidra til bærekraft og konkurransedyktighet. Emnet presenterer nye og spennende perspektiver på innovasjon, med tjenestedominant logikk og kunde- og merkeopplevelse som fundament. Kundeorientering står sentralt og kunder/brukere sees på som samskapere av verdi ved forbedring eller nyutvikling av produkter og/eller tjenesteprosesser. Emnet anvender praktiske eksempelcase og studentworkshops med bruk av metodikk for kundedrevet innovasjon.

Kunnskap

Kandidaten skal

 • kunne definere sentrale begreper, forstå teorifundamentet for tjenestedominant logikk
 • kjenne til den viktige betydningen av kundens/brukerens rolle i samskaping av verdier og innovasjon
 • forstå betydningen av kundeopplevelse, og kjenne til muligheten for å innovere i kundeopplevelser
 • kjenne til relevante metoder for kundedrevet innovasjon
 • kjenne til virkemidler for samskapte- og åpne innovasjonsprosesser for tjenester, for forretningsmodellinnovasjon og for regulatoriske innovasjoner

Ferdighet

Kandidaten kan

 • anvende tjenestedominant logikk som utgangspunkt for entreprenørskap og innovasjon, relatert til praktiske problemstillinger tjenesteaktører i privat og offentlig sektor står overfor
 • tilrettelegge for samskapende aktiviteter med kunder som bidrar til innovasjon i selve kundeopplevelsen
 • anvende egnet metodikk og verktøy for kundedrevet innovasjon i innovasjonsprosessen, avhengig av type bedrift, dens forretningsmodell og dens omgivelser

Generell Kunnskap

Kandidaten skal

 • vise selvstendighet og fremme forslag til faglig gode løsninger på spørsmål der det ikke finnes fasitsvar
 • formulere disse forslagene klart og presist, både skriftlig og muntlig
 • være en proaktiv team-medarbeider i arbeidsprosesser
 • vise evne til drøfting av teoretiske og metodiske spørsmål på praktiske problemstillinger som virksomheter står overfor

Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Forelesninger, presentasjoner, øvelser og gruppearbeid,

Assessment

Eksamen består av en 4 timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Karakterskala: A-F

Arbeidskravet er 1 gruppeoppgave (skriftlig innlevering) samt 1 framlegg av fagartikkel (skriftlig og muntlig). Oppgavene må være godkjent for å få oppmelding til avsluttende vurdering/eksamen. Kravene gis bestått/ikke bestått

Eksamensdato

Skriftlig 20.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Schedule

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform.