spring 2019

BED-2113 Finansielle instrumenter - 10 stp

Last changed: 18.02.2019

The course is administrated by

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Campus

Harstad |

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet er mulig å ta som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Course contents

Dette emnet gir en innføring i finansielle instrumenter. Emnet tar opp hvordan instrumentene prises, hvordan de hensiktsmessig kombineres til porteføljer, og hvordan disse kan brukes i sikringsøyemed.

Objective of the course

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

  • Ha kunnskap om finansielle instrumenter, og forstå prinsippene som ligger til grunn i prissetting og risikovurdering av disse.
  • Ha kunnskap om porteføljeteori, og hvordan ulike instrumenters kontantstrøm kan gjenskapes ved bruk av andre instrumenter.
  • Ha kunnskap om hvordan finansielle instrumenter kan brukes innenfor risikostyring.

Ferdigheter:

  • Kunne sette sammen finansielle instrumenter til porteføljer for å oppnå ønskede effekter.
  • Kunne beregne pris og avkastning for finansielle instrumenter, både enkeltvis og i porteføljer.
  • Kunne beregne og tolke risikomål for finansielle instrumenter.
  • Kunne bruke digitale verktøy (som Excel) i beregningsarbeidet.

Kompetanse:

  • Være i stand til å begrunne hvordan finansielle instrumenter kan kombineres for å generere ønskede kontantstrømmer, både spekulativt og i sikringsøyemed.
  • Være i stand til å forklare teorien rundt de ulike prisingsmodellene, samt være i stand til å argumentere for hvordan endringer i underliggende faktorer forventes å påvirke markedskursen til de finansielle instrumentene.

Language of instruction

Norsk

Teaching methods

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer og praktiske øvelser ved bruk av digitale verktøy som Excel o.l.

Assessment

Arbeidskrav

I løpet av emnet skal studentene levere 1 innleveringsoppgave som skal godkjennes av faglærer før endelig eksamen kan avlegges.

Vurderingsordninger

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakter. (A-E, med F som stryk)

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamen på dette emnet avholdes på UiT Harstad.

Eksamensdato

Skriftlig skoleeksamen 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Schedule

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no