Individuell tilrettelegging

Ved UiT Norges arktiske universitet ønsker vi at alle våre studenter skal ha et likeverdig og godt studietilbud. Dersom du på grunn av varige eller midlertidige funksjonsnedsettelser har behov for tilrettelegging i undervisninga, ber vi om at du tar kontakt med oss så fort du kan. Vi vil da, i samarbeid med deg, prøve å tilrettelegge studiesituasjonen slik at ulemper som funksjonsnedsettelsen medfører oppveies så langt som råd er.

Hvert fakultet har oppnevnt en eller flere ansatte som skal være kontaktperson for studenter med behov for individuell tilrettelegging. Studentens kontaktperson skal være bindeledd mellom universitetets ulike enheter og kan yte bistand ved søknader til NAV og andre eksterne instanser. Ansatte ved UiT har taushetsplikt, og du kan derfor være trygg på at det du forteller vil bli behandlet konfidensielt.

Kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelse


Hvem er individuell tilrettelegging aktuelt for?

Individuell tilrettelegging er for studenter som har en funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelsen kan være av fysisk, psykisk og kognitiv art. Det er ikke definert krav til varighet eller alvorlighetsgrad, men det forutsettes at den nedsatte funksjonsevnen ikke er forbigående.

Funksjonsnedsettelsene kan deles inn i følgende typer:

 • Synshemming
 • Hørselshemming
 • Bevegelseshemming
 • Spesifikke lese- og skrivevansker, samt dyskalkuli
 • Kroniske sykdommer (astma, allergi, diabetes, hjerte- og karsykdommer, epilepsi m.fl.)
 • Psykiske lidelser
 • Kognitiv funksjonsnedsettelse
 • Sosiale problemer

Hva kan jeg få tilrettelagt?

Formålet med den individuelle tilretteleggingen er å oppveie de ulemper som funksjonsnedsettelsen medfører, samtidig som de faglige kravene opprettholdes.

Du må kunne dokumentere at du har en funksjonsnedsettelse som medfører et behov for tilrettelegging. Det er svært viktig at dokumentasjonen beskriver hvilke ulemper som funksjonsnedsettelsen din medfører i din studiehverdag og/eller ved eksamen. 

En god individuell tilrettelegging forutsetter samarbeid mellom fakultetet og deg som student. Du har et medansvar for å foreslå hensiktsmessige løsninger og du bør gå inn i en aktiv dialog med ditt fakultet for å få avklart dine behov og mulige løsninger.  Det er viktig at du kontakter ditt fakultet så tidlig som mulig da det kan ta noe tid før tilretteleggingstiltakene er på plass.


I studiehverdagen

Det finnes ingen uttømmende liste over hvilke tilretteleggingstiltak som er aktuelle. Dette må vurderes individuelt. Noen eksempler på tidligere gitte tilretteleggingstiltak er:

 • Individuelt tilrettelagt lesesalsplass og reservering av plass i undervisningslokalet
 • Tilrettelegging av pensumlitteratur gjennom Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og av kompendier
 • Støtteundervisning
 • Studieassistent
 • Opptak av forelesning på lydfil, kopier av forelesers notater/lysark og liknende.

Noen av tilretteleggingstiltakene har UiT Norges arktiske universitet ansvaret for å gi, mens det i andre tilfeller er NAV og/eller din kommune som har ansvaret for tilretteleggingstiltaket. Ta kontakt med kontaktperson for å få avklart hvilke behov du har.

Norges arktiske studentsamskipnad kan bistå deg dersom du har behov for tilrettelagt bolig eller trenger noen profesjonelle å snakke med. For mer informasjon se www.samskipnaden.no.


Ved eksamen

Det er mulig å få tilrettelegging dersom du på grunn av en funksjonsnedsettelse, graviditet og annet morsmål enn norsk har behov for individuell tilrettelegging i forbindelse med skriftlig skoleeksamen. Her finner du mer informasjon om tilrettelegging på eksamen

Fristen for å søke om tilrettelegging i forbindelse med skriftlig eksamen er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Ved spørsmål om tilrettelegging på eksamen, ta kontakt med Line Gaare.


Krav til dokumentasjon

Kvaliteten og innholdet i dokumentasjon fra sakkyndig instans er viktig for at universitetet skal kunne gjøre gode vurderinger i saksbehandlingen, og slik at ordningen med tilrettelagte eksamener praktiseres på en god og rettferdig måte, For å oppnå en best mulig og rettferdig praktisering av ordningen med tilrettelagte eksamener, ber vi om at sakkyndig instans legger til grunn følgende ved utarbeidelse av dokumentasjon:

 • Dokumentasjonen må bekrefte kandidatens helsetilstand i den gitte eksamenssituasjonen. Dokumentasjonen skal helt eksplisitt spesifisere hvilke konsekvenser tilstanden har for selve gjennomforingen av eksamen, herunder også beskrivelse av virkninger/bivirkninger av medisinering eller andre forhold som kan ha betydning i eksamenssituasjonen. 
 • Dokumentasjonen må være av nyere dato (med mindre den gjelder fysiske, varige funksjonshemninger og åpenbare kroniske lidelser). 
 • Det må gå klart frem av dokumentasjonen om det er en varig eller tidsavgrenset tilstand. 
 • Dokumenterte astma- og allergiplager gir ikke automatisk rett til tilrettelegging under eksamen. Ved alvorlige eller særlige tilfeller kan det imidlertid innvilges ekstra tid til hvile og/eller tid til medisinering under eksamen
 • Lese- og/eller skrivevansker: Dokumentasjonen må være spesielt utførlig utformet. Graden av lese- og/eller skrivevansker må beskrives, og det må angis hvilke vansker kandidaten vil ha under henholdsvis skriftlig og/eller muntlig eksamen. 
 • Dokumentasjonen/attesten skal være utskrevet på originalpapir og være stemplet ved legens underskrift. 
 • Dersom dokumentasjonen angir legens/sakkyndiges vurdering av hvilke tiltak som er påkrevet, vil ikke denne vurderinga tillegges avgjørende vekt. Det er universitetets ansvar avgjøre hvilke tiltak som er påkrevet/hensiktsmessige innenfor rammen av universitetets forskriftsbestemmelser, faglige hensyn og de ressurser som står til universitetets rådighet.

Tilrettelagte leseplasser for studenter

Natur- og helsebiblioteket (NH-biblioteket), Psykologi- og jusbiblioteket (PJ- biblioteket) og Kultur- og samfunnsfagbiblioteket (KS-biblioteket) har tilrettelagte leseplasser hvor du kan få tekst forstørret eller opplest. Leseplassene kan bidra som støtte i studiesituasjonen ved synshemming, dysleksi eller lignende. Les mer om tilbudet her.

Pensum på lydbok

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek låner ut studielitteratur til studenter med dysleksi, nedsatt syn, ADHD eller andre lesevansker. NLB er underlagt Kulturdepartementet, og tilbudet er gratis. Bli låner her. 

Lingdys tekstprogram for studenter med spesifikke språkvansker 

Er du under utdanning og har spesifikke språkvansker (for eksempel dysleksi), kan du søke om støtte til tekstprogram fra NAV. Her kan du søke til NAV 

Når du har sendt søknad til NAV Hjelpemiddelsentral om personlig lisens, tilbyr leverandøren av Lingdys gratis lånelisens slik at du kan begynne å bruke programmet mens du venter på en avgjørelse fra NAV. Les om hvordan du går frem her. 


UiTs handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet 2017-2020

I UiTs Handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet 2017-2020 er det definert mål og tiltak for tilrettelegging. En trykt utgave av handlingsplanen kan fås ved henvendelse til Avdeling for forskning, utdanning og formidling eller kontaktpersonen ved enheten du studerer ved.

Læringsmiljøutvalget har ansvar for å føre tilsyn med universitetets oppfølging av handlingsplanen.


Nyttige lenker:


Organisasjoner:


 

Page administrator: Line Gaare
Last changed: 17.04.2020 09.24
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne