Kommisjovne galka meadtide saemiej, kveeneladtji/ daaroen-soemeladtji vööste goerehtalledh. Åvtehke lea Dagfinn Høybråten jïh 11 faagealmetjh leah aaj mealtan. Stoerredigkie leah dejtie moenedamme.

Goerehtallemen ulmie lea våaromem laetjedh guktie buerebelaakan guarkedh guktie saemiej jïh kveeneladtji /daaroen-soemeladtji dååjrehts lea orreme Nöörjen byjjes politihkeste, jïh guktie dah dååjrehts leah sijjide dijpeme goh dåehkie jïh indivijde.

Mandaate golme råajvarimmieh guvvede, mejtie kommisjovne galka tjïrrehtidh:

  1. Kommisjovne galka histovrijem goerehtalledh guktie Nöörjen politihke jïh råajvarimmieh saemide jïh kveeneladtjide/daaroen-soemeladtjide orreme dovne gietskies-byjreskinie, dajvesne jïh rïjhkedaltesisnie.
  2. Dam maam daaroedehteme-politihkeste båateme, galka goerehtalledh. Kommisjovne galka vuartasjidh guktie daaroedehtemepolitihke leah jienebelåhkoealmetji vuajnoem dijpeme saemiej bïjre, kveeneladtji bïjre/daaroensoemeladtji bïjre jïh aaj goerehtalledh guktie daaroedehtemepolitihke lea almetjidie dijpeme eevre daej biejjiej raajan.
  3. Råajvarimmieh raeriestidh guktie almetjh edtjieh buektiehtidh båetije biejjide liktedh.

Kommisjovne galka sijjen barkoem illedh åvteli skïereden 1. biejjien 2022 jïh jïjtse reektemem Stoerredigkien presidentide geelkedh.

Saetniesvoetekommisjovne- jïh liktemekommisjovne sekretariaate lea UiT Nöörjen arktijsen universiteetesne.

Ordinært møte i kommisjonen

Where: Lakselv

Sannhets- og forsoningskommisjonen i Mo i Rana

Where: Rana bibliotek

Gaajhkh tjåanghkoeh

Minngemes saernie


Plan for innhenting av kilder bilde bredde.jpg

Plan for innhenting av kilder

Sannhets- og forsoningskommisjonen har en egen plan for innhenting av kilder, og en egen intervjuguide som benyttes. Her kan du lese hvordan kommisjonen jobber.

06.05.2020

IMG_4162.JPG

Sannhets- og forsoningskommisjonen søker etter 2 studentassistenter

Er du masterstudent ved UiT og på utkikk etter spennende jobb? Sannhets- og forsoningskommisjonen søker etter 2 studentassistenter.

30.04.2020

Stortinget.jpg

Stortinget har vedtatt særlov for Sannhets- og forsoningskommisjonen

Et enstemmig Storting har vedtatt en egen særlov til kommisjonen som gir kommisjonen tilgang til klausulert arkivmateriale og sikrer at alle kan formidle opplysninger om fornorsking og urett til kommisjonen. Kommisjonen får 100 års taushetsplikt.

05.03.2020


    Årromesijjie

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø