Kommisjovne galka meadtide saemiej, kveeneladtji/ daaroen-soemeladtji vööste goerehtalledh. Åvtehke lea Dagfinn Høybråten jïh 11 faagealmetjh leah aaj mealtan. Stoerredigkie leah dejtie moenedamme.

Goerehtallemen ulmie lea våaromem laetjedh guktie buerebelaakan guarkedh guktie saemiej jïh kveeneladtji /daaroen-soemeladtji dååjrehts lea orreme Nöörjen byjjes politihkeste, jïh guktie dah dååjrehts leah sijjide dijpeme goh dåehkie jïh indivijde.

Mandaate golme råajvarimmieh guvvede, mejtie kommisjovne galka tjïrrehtidh:

  1. Kommisjovne galka histovrijem goerehtalledh guktie Nöörjen politihke jïh råajvarimmieh saemide jïh kveeneladtjide/daaroen-soemeladtjide orreme dovne gietskies-byjreskinie, dajvesne jïh rïjhkedaltesisnie.
  2. Dam maam daaroedehteme-politihkeste båateme, galka goerehtalledh. Kommisjovne galka vuartasjidh guktie daaroedehtemepolitihke leah jienebelåhkoealmetji vuajnoem dijpeme saemiej bïjre, kveeneladtji bïjre/daaroensoemeladtji bïjre jïh aaj goerehtalledh guktie daaroedehtemepolitihke lea almetjidie dijpeme eevre daej biejjiej raajan.
  3. Råajvarimmieh raeriestidh guktie almetjh edtjieh buektiehtidh båetije biejjide liktedh.

Kommisjovne galka sijjen barkoem illedh åvteli skïereden 1. biejjien 2022 jïh jïjtse reektemem Stoerredigkien presidentide geelkedh.

Saetniesvoetekommisjovne- jïh liktemekommisjovne sekretariaate lea UiT Nöörjen arktijsen universiteetesne.

Sannhets- og forsoningskommisjonen: Åpent møte i Meråker

Where: Meråker bibliotek

Ordinært møte i kommisjonen

Where: Radisson Blu, Tromsø

Gaajhkh tjåanghkoeh

Minngemes saernie


Felles bilde studentassistenter.jpg

To studentassistenter i sekretariatet

Masterstudentene Eva Hanneli Saariniemi og Jon-Christer Mudenia er i gang i stillingene som studentassistenter. Begge har god kjennskap til temaene som omfattes av kommisjonens arbeid.

23.09.2020

COVID-19 plakat.jpg

Smittevernråd på norsk, kvensk, nordsamisk og finsk

Her finner du nasjonale smittevernråd på norsk, kvensk, nordsamisk og finsk.

14.08.2020

Plan for innhenting av kilder bilde bredde.jpg

Plan for innhenting av kilder

Sannhets- og forsoningskommisjonen har en egen plan for innhenting av kilder, og en egen intervjuguide som benyttes. Her kan du lese hvordan kommisjonen jobber.

06.05.2020


    Årromesijjie

  • Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Handelshøgskolen
  • Postboks 6050 Langnes
  • 9037 Tromsø